AktualnościXVII Konwent Krajowy Federacji Polskiej „Le Droit Humain”

17 września 2017
https://www.droithumain.pl/wp-content/uploads/2020/02/DH-logo250.png

Absolutorium, miażdżącą większością głosów udzielone Radzie Federacji Polskiej oraz pozostałym organom statutowym, zatwierdzenie opracowanych tekstów tematów rocznych i wybór nowych, a także przyznanie tytułu Honorowego Wielkiego Komandora Siostrze Alicji Dworak – to najważniejsze efekty XVII Konwentu Federacji Polskiej Międzynarodowego Mieszanego Zakonu „Le Droit Humain”.

Konwent obradował w warszawskiej siedzibie DH w sobotę, 16 września 2017. Jego uczestnikami byli delegaci wybrani przez wszystkie warsztaty Federacji Polskiej, a także członkowie urzędującej Rady Federacji oraz – w końcowej części – zaproszeni Goście, w tym delegacja Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej z jego Wielkim Mistrzem Bratem Zbigniewem Grabowskim na czele.

Konwent był okazją do dyskusji o miejscu Sztuki Królewskiej we współczesnym świecie oraz o sposobach rozwoju liczebnego i jakościowego zakonu „Droit Humain” w naszym kraju. Federacja Polska w mijającym roku wolnomularskim wzbogaciła się o dwa nowe, dynamiczne warsztaty (loża niebieska „Michał Tokarzewski-Karaszewicz” na Wschodzie Kielc i loża doskonałości „Świetlisty Krąg” na Wschodzie Katowic) oraz o wielu nowych członków, zainteresowanych wspólną pracą nad wznoszeniem Świątyni Ludzkości. Wzmocniła wewnętrzne struktury organizacyjne i nawiązała kolejne, interesujące kontakty zewnętrzne, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Sukcesy te są w znacznej mierze osobistą zasługą Siostry Alicji Dworak – która u progu lat 90. minionego stulecia była inicjatorką reaktywacji wolnomularstwa mieszanego w Polsce, a przez ostatnie piętnastolecie z zaangażowaniem i pasją wypełniała obowiązki Wielkiego Komandora, czyli członka i przedstawiciela Rady Najwyższej zakonu, najwyższego masońskiego autorytetu w strukturach Federacji. Zgodnie z regułami DH, po upływie trzech kadencji rozstała się z tą funkcją na majowym Konwencie Międzynarodowym odbytym w Zenicie Paryża. Obecnie zadania i uprawnienia związane z tą rolą przejął Brat Jerzy Dworak, również posiadacz 33 stopnia Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego, Honorowy Prezydent Federacji Polskiej i dotychczasowy Czcigodny Mistrz krakowskiej loży „Braterstwo pod Wawelem”. Tytuł Honorowego Wielkiego Komandora, przyznany Siostrze Alicji przez Konwent, jest wyrazem uznania i wdzięczności Sióstr i Braci dla jej dokonań.

Konwent, po burzliwej lecz merytorycznej dyskusji, udzielił także absolutorium działającej Radzie Federacji i uzupełnił jej skład. W kolejnym roku wolnomularskim sprawami zakonu w Polsce zarządzać będzie zespół: Brat Stanisław Wyrożemski jako Prezydent Rady Federacji Polskiej, Brat Dariusz Dudało jako Wiceprezydent, Siostra Ewa Dyrszka jako Wielki Skarbnik, Brat Paweł Orkowski jako Wielki Sekretarz i Brat Witold Sokała jako Wielki Mówca. Nowym przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Brat Hubert Tuchołka, zaś Sądu Braterskiego – Brat Witold Marzec.

Po zatwierdzeniu opracowań tematów rocznych Konwent dokonał też wyboru nowych tematów, nad którymi Siostry i Bracia będą przez kolejne miesiące pracować w lożach DH. Dotyczą one m.in. kwestii ewolucji pojęcia tajemnicy wolnomularskiej w dobie rozwoju Internetu oraz relacji pomiędzy wartościami wolnomularskimi a demokracją i jej obroną.